Położenie i charakterystyka

Gmina Błędów leży w centralnej Polsce, w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie grójeckim. Odległość od Warszawy i międzynarodowego lotniska wynosi ok. 50 km. Pod względem geograficznym Gmina Błędów, w aktualnych granicach, położona jest w południowo-zachodniej części Mazowsza, w powiecie grójeckim. Północne krańce jej obszaru znajdują się w odległości około 50 km, a południowe około 70 km od Centrum Warszawy. Gmina Błędów nie zalicza się do bezpośredniej strefy oddziaływania aglomeracji stołecznej. Od Grójca, który jest miastem powiatowym oddalona jest o około 15 km. Granice gminy nie mają naturalnego charakteru, a są wytyczone wzdłuż granic władania.

Obszar gminy graniczy:

- Od północy: z gminami Mszczonów i Pniewy
- Od wschodu: z gminą Belsk Duży
- Od południa: z gminą Mogielnica
- Od zachodu: jednocześnie granica woj. mazowieckiego z województwem łódzkim) z gminami Sadkowice i Biała Rawska

Pod względem fizjograficznym, zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną, wg J. Kondrackiego (1978, 1988, 1994) obszar gminy położony jest w całości na Nizinie Mazowiecko - Podlaskiej w granicach subregionu nazwanego Wysoczyzną Rawską, zwaną tez Południowo – Mazowiecką. Jest to równina denudacyjna o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Zbudowana jest z glin morenowych i żwirowych ostańców strefy moren czołowych stadiału Warty. Formy rzeźby są silnie zmodyfikowane przez procesy peryglacyjne zlodowacenia bałtyckiego. Najwyżej wzniesiony punkt występuje poza granicą gminy w okolicach Mszczonowa (210m npm.) w pobliżu północnego skłonu wysoczyzny.

Powierzchnia Gminy stanowi znaczny udział w ogólnej powierzchni całego powiatu grójeckiego i wynosi 13.523 ha. Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej wynosi 12.040 ha, co stanowi 89%.

Gmina Błędów jest typowym rejonem sadowniczym, posiada największy procentowy udział w produkcji owoców w rejonie grójecko-wareckim, około 28%. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,30 ha. Liczba gospodarstw – 2 000, zaś liczba podmiotów gospodarczych stanowi liczbę 356.

Ogólna liczba mieszkańców stanowi 8078 osób. Stopień bezrobocia w Gminie w stosunku do osób czynnych zawodowo wynosi 5%, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gminy wynosi 3%.

W 1997 roku została przeprowadzona telefonizacja całego obszaru Gminy. Automatyczna centrala telefoniczna umożliwia bezpośrednie połączenie z całą Polską i Światem.

W 1998 roku podjęto na większą skalę działania proekologiczne, mianowicie udało się rozwiązać problem gospodarki ściekowej w kilku wsiach, gdzie zostało wybudowanych 160 przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa takich oczyszczalni we wsiach naszej Gminy ma uzasadnienie ekologiczne i ekonomiczne ze względu na rozproszoną zabudowę wsi. 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2009-11-13 14:45:32.
Data wprowadzenia: 2009-11-13 14:45:32
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski