Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W
SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadamiam
strony postępowania i wszystkich zainteresowanych
przez podanie do publicznej wiadomości:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Błędów
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
że w dniu 22.01.2020 r. do Urzędu Gminy Błędów wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 TARNÓW ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 za pośrednictwem pełnomocnika Pana Kamila Płatosa „GEOPROJEKT” w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) PE DN 40 mm", przewidzianą do realizacji na terenie działek nr: część dz. nr 16, część dz. nr 17/3, cześć dz. nr 17/1, część dz. nr 14, część dz. nr 6/11, część dz. nr 6/9, cześć dz. nr 6/2, część dz. nr 6/3, część dz. nr 6/4, część dz. nr 7, część dz. nr 8/23, cześć dz. nr 8/24, część dz. nr 8/25, część dz. nr 8/26, część dz. nr 8/27, część dz. nr 8/19, część dz. nr 18, część dz. nr 19/7, część dz. nr 19/6, część dz. nr 19/5, część dz. nr 19/9, część dz. nr 19/8, część dz. nr 19/1, część dz. nr 19/2, część dz. nr 19/3, część dz. nr 20, część dz. nr 21/1, część dz. nr 22, część dz. nr 25/2, część dz. nr 8/32, część dz. nr 8/31 położonych w miejscowości Dańków SHR.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy a także składać ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, budynek B Urzędu Gminy w Błędowie w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 Skan pisma

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2020-08-12 15:03:52.
Data wprowadzenia: 2020-08-12 15:03:52
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót