Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BŁĘDÓW o wszczęciu
postępowania

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BŁĘDÓW
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Elżbietę Pulczukiewicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T-Mobile nr 26664 Huta Błędowska WRA_BLEDOW_HUTABLEDOWSKA/87345) na części działki o nr ewid. 56/5 obręb 0019 Huta Błędowska, gmina Błędów o powierzchni 126,5 m2.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Błędów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Błędowie i sołeckiej tablicy ogłoszeń w Hucie Błędowskiej.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Skan pisma

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2017-12-04 15:33:22.
Data wprowadzenia: 2017-12-04 15:33:22
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót