Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073)


ZAWIADAMIAM


że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Artura Sokołowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej GRJ4410 C telefonii komórkowej sieci P4 (Play) wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na działce o nr ewid. 215/2 obręb ewidencyjny 0003.Ar-1, jednostka ewidencyjna 140602_2), w miejscowości Błędów ul. Nowy Świat 1, gm. Błędów.
Wobec powyższego, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy w Błędowie /budynek nr 2/ zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 36 KPA z uwagi na skomplikowany charakter sprawy termin ostatecznego jej załatwienia może się wydłużyć do dwóch miesięcy, tj. do 26.01.2018r.

 Skan pisma

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 13:18:11.
Data wprowadzenia: 2017-12-11 13:18:11
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót