Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE o przyjęciu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Błędów i o możliwościach
zapoznania się z jego treścią
Błędów, dnia 06.09.2012 r.

RŻL.III.6720.20.2012


OBWIESZCZENIE
o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Błędów informuje o przyjęciu:

uchwały Nr XVIII.115.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów

Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2. ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3. ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Błędowie, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Sadurkowska 13, 05 - 620 Błędów, budynek nr 2 w godzinach od 7.30 do 11.30 oraz na stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Błędów (www.bip.bledow.pl).

Skan uchwały

Załącznik - Ocena oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-09-06 15:13:03 | Data modyfikacji: 2012-10-12 15:04:38.
Data wprowadzenia: 2012-09-06 15:13:03
Data modyfikacji: 2012-10-12 15:04:38
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót