Ogłoszenia

 


Wójt Gminy Błędów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2020 roku
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej i siatkowej.

I.  Adresat konkursu
Organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).

II. Rodzaj zakres zadania
Zadanie - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zakresy zadań przewidzianych do realizacji w ww. obszarze wsparcia dotyczą:  
1)organizacji cyklicznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej, siatkowej i innych dziedzin aktywności ruchowej
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej mającej na celu profilaktykę prozdrowotną wśród mieszkańców Gminy Błędów.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę – 60 000,00 zł

IV. Zasady przyznawania dotacji.
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe wymienione w art.3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).
działające na terenie Gminy Błędów lub na rzecz jej mieszkańców.
3. Złożona oferta musi zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2016r. poz 1300).
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
Terminy realizacji zadania przewiduje się na okres: od podpisania umowy do 31.12.2020r.
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
V. Termin składania ofert
1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Sadurkowska 13 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r.  do godz. 15.00.
2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
tytuł zadania.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
5. Do oferty należy dołączyć:
kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
formularz oferty należy opracować w języku polskim
nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Formularz oferty dostępny jest w  Urzędzie Gminy, na stronie internetowej pod adresem www.bledow.pl
9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Justyna Brzezińska tel. 48  668-00-13.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Wójt Gminy Błędów powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku.
3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
a. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
b. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
- wysokość środków własnych
- wysokość środków pochodzących z innych źródeł
c. zgodność oferty z celami konkursu
d. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
e. wyniki sportowe w zawodach, turniejach rangi mistrzowskiej osiągnięte w sezonie poprzednim
4. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Błędów w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
5. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
6. Wyniki konkursu.
Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy w Urzędzie Gminy Błędów,
na stronie internetowej pod adresem: www.bledow.pl
O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2018 i 2019 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
W roku 2018 Gmina Błędów przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu kwotę 90 000zł. organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W roku 2019 Gmina Błędów przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu kwotę 60 000zł. organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Wójt Gminy
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Mirosław Jakubczak

 

 Wzór oferty

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-12-30 15:06:08.
Data wprowadzenia: 2019-12-30 15:06:08
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót