Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BŁĘDÓW o wszczęciu
postępowania


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BŁĘDÓW


o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Artura Sokołowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej GRJ4410 C telefonii komórkowej sieci P4 (Play) wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na działce o nr ewid. 215/2 obręb ewidencyjny 0003.Ar-1, jednostka ewidencyjna 140602_2), w miejscowości Błędów ul. Nowy Świat 1, gm. Błędów.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Błędów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Błędowie i sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Błędów.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Skan pisma

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 13:22:22.
Data wprowadzenia: 2017-12-11 13:22:22
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót