Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073)
ZAWIADAMIAM
że na wniosek T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Elżbietę Pulczukiewicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T-Mobile nr 26664 Huta Błędowska WRA_BLEDOW_HUTABLEDOWSKA/87345) na części działki o nr ewid. 56/5 obręb 0019 Huta Błędowska o powierzchni
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 562 i zjazdem z drogi publicznej- drogi powiatowej działka nr ewid. 512 położonych w m. Błędów gm. Błędów.
Wobec powyższego, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy w Błędowie /budynek nr 2/ zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 36 KPA z uwagi na skomplikowany charakter sprawy termin ostatecznego jej załatwienia może się wydłużyć do dwóch miesięcy, tj. do 14.01.2018r.

 Skan pisma

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2017-12-04 15:35:41.
Data wprowadzenia: 2017-12-04 15:35:41
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót