Ogłoszenia

Zarządzenie NR 29.2013 Wójta Gminy Błędów z
dnia 11.10.2013 r.
w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Błędów konsultacji dotyczących projektu” Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016”
Na podstawie Uchwały NR III/18/2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 8.02.2011r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
zarządzam, co następuje:
§1
Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016”.
Zarządzenie wraz z załącznikami zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bledow.pl, na stronie internetowej Gminy Błędów www.bledow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Błędowie.
Przeprowadzenie konsultacji ma na celu poznanie opinii podmiotów zainteresowanych z Programem Współpracy na lata 2014-2016.
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016”.
Konsultacje odbywać się będą w dniach 11.10.2013-28.10.2013r.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej, a wszystkie propozycje i uwagi dotyczące projektu należy składać na załączniku nr 2 na adres e-mail: promocja@bledow.pl w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, pokój nr 1 (sekretariat).
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Błędów.

§2
Treść projektu „Wieloletni Program Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Formularz uwag do projektu „Wieloletni Program Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016 ” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3
Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skan zarządzenia wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 - formularz

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-10-11 12:11:11 | Data modyfikacji: 2013-10-11 12:29:34.
Data wprowadzenia: 2013-10-11 12:11:11
Data modyfikacji: 2013-10-11 12:29:34
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót